درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >
.: ساختار سازمانی کنفرانس

رئیس کنفرانس
دکتر خسرو عزیزی
دبیر کنفرانس
دکتر عباس معدن دار آرانی
دبیر علمی
دکتر سعید فرح بخش
دبیر اجرایی
دکتر ایرج نیک پی
دبیر روابط بین الملل
دکتر محمود مرادیان
کمیته هماهنگی
دکتر مسلم قبادیان
کمیته علمی
رئیس کمیته علمی
خانم دکتر گلنار مهران
آقاي دكتر محمد رضا آهنچیان
استاد دانشگاه فردوسی
آقاي دكتر اکبر رهنما
دانشیار دانشگاه شاهد
آقاي دكتررضا ساكي
دانشیار دانشگاه فرهنگیان
آقاي دكتر غلامرضا شمس مورکانی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر آزیتا ستار
استادیار دانشگاه لرستان
آقاي دكترمحمد رضا سرمدي
دانشیار دانشگاه پیام نور
استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دکتر نیره شاه محمدی
آقاي دكتر ناصر شیربگی
دانشیار دانشگاه کردستان
آقاي دكتر حجت صفار حیدری
دانشیار دانشگاه مازندران
آقاي دكتر حميد رضا علوي
استاد دانشگاه شهید باهنر (کرمان )
آقاي دكتر عليرضا عصاره
دانشیار دانشگاه رجائی
آقاي دكترسعيد فرح بخش
دانشیار دانشگاه لرستان
آقاي دكتر مهران فرج الهي
استاد دانشگاه پیام نور
خانم دكتر ليدا كاكيا
وزارت آموزش وپرورش
آقاي دكترمحمد رضا كرامتي
دانشیار دانشگاه تهران
آقاي دكتر حسن ملكي
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
خانم دكتر گلنار مهران
دانشیار دانشگاه الزهرا
آقاي دكترمحمد حسن میرزا محمدی
دانشیار دانشگاه شاهد
آقاي دكتررضا جعفری هرندی
دانشیار دانشگاه قم
آقاي دكترعلی یزدخواستی
دانشیار دانشگاه کاشان