سخنرانان کلیدی
پرفسور سی سی چارل ولتر(رئیس انجمن آموزش و پرورش تطبیقی آفریقای جنوبی)
پرفسور وندر والت ( دانشگاه نورث- وست آفریقای جنوبی)
پرفسور کیگو ساکورای(دانشگاه واسادا ژاپن)
دکتر لیز جکسون(دانشگاه هنگ کنگ)
پرفسور رمینتاس زلویس( دانشگاه ویلینیوس/لیتوانی)


درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >
.: ساختار سازمانی کنفرانس

رئیس کنفرانس
آقای دکتر خسرو عزیزی
دبیر کنفرانس
آقای دکتر عباس معدن دار آرانی
دبیر علمی
آقای دکتر سعید فرح بخش
دبیر اجرایی
آقای دکتر ایرج نیک پی
دبیر روابط بین الملل
آقای دکتر محمود مرادیان
کمیته هماهنگی
آقای دکتر مسلم قبادیان
کمیته علمی
رئیس کمیته علمی
خانم دکتر گلنار مهران (دانشیار دانشگاه الزهرا)
آقاي دكتر محمد رضا آهنچیان
استاد دانشگاه فردوسی
آقاي دكتر اکبر رهنما
دانشیار دانشگاه شاهد
آقای دکتر ابراهیم خدائی
دانشیار دانشگاه تهران
آقای دکتر غلامرضا ذاکر صالحی
دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای دکتر سید محمد حسین حسینی
عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
آقاي دكتررضا ساكي
دانشیار دانشگاه فرهنگیان
خانم دکتر آزیتا ستار
استادیار دانشگاه لرستان
آقاي دكتر غلامرضا شمس مورکانی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
آقای دکتر سید علی سیادت
استاد دانشگاه اصفهان
آقاي دكترمحمد رضا سرمدي
استاد دانشگاه پیام نور
خانم دکتر نیره شاه محمدی
استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
آقاي دكتر ناصر شیربگی
دانشیار دانشگاه کردستان
آقاي دكتر حجت صفار حیدری
دانشیار دانشگاه مازندران
آقاي دكتر حميد رضا علوي
استاد دانشگاه شهید باهنر (کرمان )
آقاي دكتر عليرضا عصاره
دانشیار دانشگاه رجائی
آقاي دكتر مهران فرج الهي
استاد دانشگاه پیام نور
آقای دکتر محسن فرمهینی فراهانی
دانشیار دانشگاه شاهد تهران
خانم دكتر ليدا كاكيا
وزارت آموزش وپرورش
آقای دکتر سیروس قنبری
دانشیار دانشگاه بو علی سینا همدان
آقاي دكترمحمد رضا كرامتي
دانشیار دانشگاه تهران
آقای دکتر رضا محمدی
استادیار سازمان سنجش آموزش کشور
خانم دکتر زهرا گویا
استاد دانشگاه شهید بهشتی
آقاي دكتر حسن ملكي
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
آقاي دكترمحمد حسن میرزا محمدی
دانشیار دانشگاه شاهد
آقای دکتر هادی مرجایی
استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
آقای دکتر رضا منیعی
خانم دکتر مژده وزیری
استادیار دانشگاه الزهرا
آقاي دكتررضا جعفری هرندی
دانشیار دانشگاه قم
آقاي دكترعلی یزدخواستی
دانشیار دانشگاه کاشان