قابل توجه:نویسندگان و پژوهشگرانی که مایل به پرداخت هزینه کنفرانس از طریق درگاه آنلاین نیستند، می توانند از طریق دستگاه خودپرداز حق ثبت نام را به شماره کارت5859837000085239 و یا به شماره حساب333063352 به نام انجمن آموزش پرورش تطبیقی ایران واریز فرمایند. خواهشمندیم تصویر فیش واریزی را از طریق آدرس تلگرامی یا آدرس ایمیل کنفرانس با ذکر نام پرداخت کننده ارسال فرمایید.
درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >
.: ساختار سازمانی کنفرانس

رئیس کنفرانس
آقای دکتر خسرو عزیزی
دبیر کنفرانس
آقای دکتر عباس معدن دار آرانی
دبیر علمی
آقای دکتر سعید فرح بخش
دبیر اجرایی
آقای دکتر ایرج نیک پی
دبیر روابط بین الملل
آقای دکتر محمود مرادیان
کمیته هماهنگی
آقای دکتر مسلم قبادیان
کمیته علمی
رئیس کمیته علمی
خانم دکتر گلنار مهران (دانشیار دانشگاه الزهرا)
آقاي دكتر محمد رضا آهنچیان
استاد دانشگاه فردوسی
آقای دکتر سید محمد حسین حسینی
عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
آقاي دكتر اکبر رهنما
دانشیار دانشگاه شاهد
آقای دکتر ابراهیم خدائی
دانشیار دانشگاه تهران
آقاي دكتررضا ساكي
دانشیار دانشگاه فرهنگیان
خانم دکتر آزیتا ستار
استادیار دانشگاه لرستان
آقاي دكتر غلامرضا شمس مورکانی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
آقای دکتر سید علی سیادت
استاد دانشگاه اصفهان
آقاي دكترمحمد رضا سرمدي
دانشیار دانشگاه پیام نور
خانم دکتر نیره شاه محمدی
استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
آقاي دكتر ناصر شیربگی
دانشیار دانشگاه کردستان
آقاي دكتر حجت صفار حیدری
دانشیار دانشگاه مازندران
آقاي دكتر حميد رضا علوي
استاد دانشگاه شهید باهنر (کرمان )
آقاي دكتر عليرضا عصاره
دانشیار دانشگاه رجائی
آقاي دكتر مهران فرج الهي
استاد دانشگاه پیام نور
آقای دکتر محسن فرمهینی فراهانی
دانشیار دانشگاه شاهد تهران
خانم دكتر ليدا كاكيا
وزارت آموزش وپرورش
آقاي دكترمحمد رضا كرامتي
دانشیار دانشگاه تهران
آقای دکتر رضا محمدی
استادیار سازمان سنجش آموزش کشور
آقاي دكتر حسن ملكي
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
آقاي دكترمحمد حسن میرزا محمدی
دانشیار دانشگاه شاهد
آقاي دكتررضا جعفری هرندی
دانشیار دانشگاه قم
آقاي دكترعلی یزدخواستی
دانشیار دانشگاه کاشان