صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش :۱و۲ آذرماه ۱۳۹۶
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات :۳۰ شهریور ۹۶   
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :۱۵ مهر ۹۶
آخرین مهلت ثبت نام در همایش  :۱۵ مهر ۹۶