قابل توجه:نویسندگان و پژوهشگرانی که مایل به پرداخت هزینه کنفرانس از طریق درگاه آنلاین نیستند، می توانند از طریق دستگاه خودپرداز حق ثبت نام را به شماره کارت5859837000085239 و یا به شماره حساب333063352 به نام انجمن آموزش پرورش تطبیقی ایران واریز فرمایند. خواهشمندیم تصویر فیش واریزی را از طریق آدرس تلگرامی یا آدرس ایمیل کنفرانس با ذکر نام پرداخت کننده ارسال فرمایید.
صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی
.: کارگاههای آموزشی

1. کارگاه روش شناسی تطبیقی در مطالعات فلسفه تعلیم و تربیت: ساعت 14 تا 17 و 30 دقیقه مورخه 2 آذرماه 1396
مدرسان: دکتر محمد حسن میرزا محمدی و دکتر اکبر رهنما ( دانشیاران دانشگاه شاهد )

2. کارگاه مدیریت آموزشی تطبیقی: ساعت 14 تا 17 و 30 دقیقه مورخه 2 آذرماه 1396
مدرس:دکتر محمدرضا آهنچیان ( استاد دانشگاه فردوسی )